Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Stypendia i konkursy

Stypendia „Marie Curie”

Blisko 5 000 badaczy ubiega się w tym roku o stypendia „Marie Curie” finansowane ze środków unijnych – o 20% więcej niż w ubiegłym roku i o 70% więcej niż w 2008 r. Przyznanych zostanie około 800 stypendiów o łącznej wartości 150 milionów euro z przeznaczeniem na trwające do trzech lat projekty badawcze realizowane w innym państwie. Po raz pierwszy dostępna jest nowa kategoria finansowania przeznaczona dla osób, które chcą powrócić do pracy naukowej po dłuższej przerwie.

Od momentu uruchomienia programu w 1990 r. ponad 15 000 badaczy otrzymało indywidualne stypendia „Marie Curie”. O stypendia mogą się ubiegać osoby ze stopniem naukowym doktora lub czteroletnim doświadczeniem w pracy naukowej. Wsparcie finansowe jest dostępne dla naukowców przemieszczających się w obrębie Europy lub wyjeżdżających do innych państw świata. Stypendia przeznaczone są również dla czołowych badaczy spoza UE, którzy chcą prowadzić badania naukowe w Europie.

Wnioski o stypendia ocenia niezależny panel uznanych naukowców z Europy i reszty świata. Oceny dokonuje się na podstawie wartości merytorycznej projektu oraz jego możliwego wkładu w konkurencyjność Europy. Pozostałe kryteria to osiągnięcia instytucji goszczącej i samego badacza. Z uwagi na dużą liczbę wniosków finansowane są tylko najlepsze projekty. Wyniki tegorocznej selekcji mają zostać ogłoszone do końca roku.

Stypendyści „Marie Curie” korzystają z doskonałego szkolenia, które przygotowuje ich do przyszłej pracy. W ramach stypendium otrzymują umowy o pracę na okres do trzech lat, pełne ubezpieczenie społeczne i emerytalne, a także dofinansowanie kosztów badań i nauki.

Oprócz indywidualnych stypendiów program „Marie Curie” oferuje także wsparcie dla studentów studiów doktoranckich, partnerstw między ośrodkami akademickimi i przemysłem, krótkoterminowych wymian oraz reintegracji badaczy powracających z zagranicy. Działania te stanowią część programu „Ludzie” siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE. W 2011 r. budżet na działania w ramach programu „Marie Curie” wyniesie 772 miliony euro, co zgodnie z oczekiwaniami ma pozwolić na stworzenie 7 000 nowych miejsc pracy.

Więcej informacji na temat programu „Marie Curie”  :

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/  (w tym wskazówki, jak i kiedy należy składać wnioski)

O sukcesach programu „Marie Curie”:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/docs/inspiring_researchers_en.pdf .

 

Konkurs Unii Europejskiej dla młodych tłumaczy

Szkoły średnie, które chcą zgłosić swoich uczniów do tegorocznej edycji konkursu UE dla młodych tłumaczy, mogą od 1 września br. zarejestrować się na stronie internetowej konkursu. Termin zgłoszeń do udziału w konkursie znanym pod nazwą „Juvenes Translatores” (łac. „młodzi tłumacze”) upływa 20 października. Elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny jest we wszystkich urzędowych językach UE. Konkurs, przeznaczony dla uczniów urodzonych w 1993 r., odbędzie się równocześnie we wszystkich wyselekcjonowanych szkołach w dniu 23 listopada.

W tym roku liczbę szkół, które mogą wziąć udział w konkursie, zwiększono z 690 do ponad 750. Jest to odpowiedź na ogromne zainteresowanie konkursem widoczne od jego pierwszej edycji w 2007 roku. Liczba dopuszczonych szkół z poszczególnych państw członkowskich odpowiadać będzie liczbie mandatów do Parlamentu Europejskiego, które przypadną danemu krajowi w 2014 r. (zob. niżej). Jeżeli państwo członkowskie zgłosi więcej szkół, Komisja w drodze losowania wybierze te, które wezmą udział w konkursie.

Wyselekcjonowane szkoły mogą zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 5 uczniów urodzonych w 1993 r. Nie ma ograniczeń co do narodowości uczniów, muszą oni jednak uczęszczać do szkoły znajdującej się w jednym z państw członkowskich UE. Uczniowie dowolnie wybierają spośród 23 języków urzędowych UE ten, z którego i na który pragną tłumaczyć.

Tłumaczenia zostaną następnie ocenione przez tłumaczy Komisji Europejskiej, a wiosną 2011 r. zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się pod patronatem i z udziałem komisarz Androulli Vassiliou. W czasie tej wizyty zwycięzcy będą mogli spotkać się także z pracującymi w Komisji tłumaczami.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronach internetowych:

Strona internetowa konkursu:  http://ec.europa.eu/translatores/

Facebook: JuvenesTranslatores (http://www.facebook.com/pages/Brussels-Belgium/Juvenes-Translatores/283231899009)

Twitter: @translatores (http://twitter.com/translatores)

DG. ds. Tłumaczeń Pisemnych (http://ec.europa.eu/dgs/translation/ )

 

Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci

Staże dla młodych dziennikarzy - Niemcy

Europejska Agencja Informacyjna ESNA Higher Education News z Berlina zaprasza do współpracy studentów lub absolwentów kierunków związanych z dziennikarstwem, publicystyką, językami nowożytnymi lub polityką. Stażyści będą zajmować się działaniami public relations w kontekście międzynarodowym, badaniami wielojęzycznymi oraz pisaniem i tłumaczeniem tekstów. Staże będą finansowane przez jeden z dwóch programów Uczenia się przez całe życie - Leonardo da Vinci lub Erasmus.

Gdzie: Niemcy

Kiedy: 2010/2011

Kontakt: Karl-Heinz Kloppisch

E-mail: recruiting@esna.tv

Tel.: +49 30 848579-20

Faks.: +49 30 848579-20

Termin: 31-12-2010

 

Staże dla studentów i młodych pracowników w Irlandii

Organizacja Your Interantional Training z Irlandii oferuje staże dla studentów, pracowników organizacji pozarządowych i edukacyjnych. Stażyści mogą wybrać miejsce i branżę, która ich interesuje. Do wyboru są szkoły językowe, biura marketingowe, sekretariaty, instytucje zajmujące się handlem, administracją itd.

Gdzie: Mallow (Irlandia)

Kiedy: 2011

Kontakt: Paul Quinn

E-mail: yitcork@gmail.com

Tel./Faks.: 022-51753 / 022-51753

Termin: 31-12-2010

 

Praktyka w hiszpańskiej organizacji

Hiszpańska organizacja Adviser for International Programs poszukuje osób zainteresowanych odbyciem stażu w jednej z kilkunastu firm w Walencji. Stażyści mają do wyboru praktyki w organizacjach związanych m.in z dziennikarstwem, architekturą, hotelarstwem, marketingiem czy transportem.

Gdzie: Walencja (Hiszpania)

Kiedy: 2011

Kontakt: Carlos Chan Santana

E-mail: europe@aiplanguages.com

Tel./Faks.: 0034 963391566

Termin: 31-12-2010

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.