Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Programy, stypendia i staże 2012-2013

Do 1 lipca 2012 r.

EUROPRIX Multimedia Award

Europejski konkurs dla młodych profesjonalistów i studentów zajmujących się tworzeniem innowacyjnych projektów w dziedzinie e-zawartości i designu - bez względu na wybrane medium.

 

16 lipca 2012 r.

Europejskie Nagrody za Przedsiębiorczość

Program promuje i nagradza inicjatywy władz lokalnych i regionalnych wspierające przedsiębiorczość. Celem nagród jest podniesienie świadomości na temat pozytywnej roli przedsiębiorczości i jej roli w rozwoju gospodarki europejskiej.

Stypendia Doktoranckie w Nowej Zelandii

Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii.

 

Do 31 lipca 2012 r.

Dla Kobiet i Nauki - program stypendialny

Konkurs stypendialny dla Polek-naukowców w dziedzinach biologiczno-medycznych.

Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu

Głównym celem tego konkursu grantowego jest przygotowanie przyszłych przedsięwzięć w obszarze sportu, w oparciu o priorytety przedstawione w Białej księdze na temat sportu.

Konkurs "Global Junior Challenge”

Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych.

Międzynarodowa nagroda dla mediów obywatelskich 2011

Bieda - taką tematykę powinny poruszać prace biorące udział w międzynarodowym konkursie dla mediów obywatelskich na produkty video, audio i online

Zdrowie UE – Nagroda dla dziennikarzy

Konkurs dla dziennikarzy promujący dobre dziennikarstwo związane z opieki zdrowotną i prawami pacjentów.

 

Do 15 sierpnia 2012 r.

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim

Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.

 

Do 16 sierpnia 2012 r.

Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie

Program "Ludzie" w ramach 7. Programu Ramowego wspiera mobilność i rozwijanie kariery naukowców (Działania Marie Curie).

 

Do 17 sierpnia 2012 r.

Stypendia Pomostowe

Program socjalnych stypendiów adresowany do maturzystów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek.

 

Do 31 sierpnia 2012 r.

Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki administracyjne

Pięciomiesięczne staże dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki dla tłumaczy

Kilkumiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń.

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej

Kilkumiesięczne praktyki - płatne i niepłatne - w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

 

Do 1 września 2012 r.

Nagroda, finansowanie podróży dla Młodego Europejczyka Roku i grant InteRrail

Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.

Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech

Roczne stypendia na naukę w niemieckich uczelniach wyższych dla zaangażowanych społecznie lub politycznie studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którym bliskie są takie wartości jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, demokracja, prawa człowieka czy sprawiedliwość.

Szkolenia dla europejskich pracowników młodzieżowych

Szkolenia dla pracowników młodzieżowych organizowane przez Komisję Europejskiej i Radę Europy w ramach Programu Partnerstwo.

 

Do 15 września 2012 r.

Demokracja w Działaniu

Dotacje na działania mające na celu zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

 

Do 17 września 2012 r.

Nagrody MEDEA

Nagrody za innowacyjne wykorzystanie mediów (audio, wideo, grafiki i animacji) do celów edukacyjnych i profesjonalne produkcje i projekty o charakterze naukowym

Uczenie się przez całe życie - Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej

Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej ma na celu podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich.

Uczenie się przez całe życie – Grundtvig – Kursy, wizyty i wymiany kadry nauczycielskiej osób dorosłych

Program dofinansowuje szkolenia, kursy i wymiany kadry nauczycielskiej zaangażowanej w edukację osób dorosłych.

 

Do 18 września 2012 r.

Kultura (2007-2013): Cz. 2. Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na szczeblu europejskim

Druga część programu "Kultura" wspiera organizacje kulturalne prowadzące działania na poziomie i o wymiarze europejskim, które mogą otrzymać dotację operacyjną na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem programu pracy.

 

Do 26 września 2012 r.

LIFE+ (2007-2013)

Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska.

 

Do 28 września 2012 r.

Electric December 2011 - konkurs filmowy dla młodzieży

Konkurs dla młodych Europejczyków na kilkuminutowe filmy wideo

 

Do 30 września 2012 r.

Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.

Praktyki w Komitecie Regionów

Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego

Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości

Płatne praktyki w ogólnych działach Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyki niepłatne – w gabinetach Członków Trybunału.

 

Do 1 października 2012 r.

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Rada Europy wspiera finansowo międzynarodowe działania młodzieżowe podejmowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

Kultura (2007-2013) Część 3: Wspieranie analizy oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji w dziedzinie współpracy kulturalnej

Ta cześć programu wspiera analizę oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji, jak również działania zmierzające do maksymalizacji wpływu projektów w dziedzinie współpracy kulturalnej

Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży

Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.

Międzynarodowe stypendia na studia magisterskie/doktoranckie w Australii

Stypendia dla studentów z całego świata pokrywające koszty nauki na studiach II i III stopnia na australijskich uczelniach wyższych.

Młodzież w Działaniu - Akcja 1.1. - Młodzież dla Europy - Wymiany Młodzieży

Dotacje na międzynarodowe spotkania grup młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Młodzież w Działaniu - Akcja 1.2. - Młodzież dla Europy - Inicjatywy Młodzieżowe

Dotacje na międzynarodowe i krajowe inicjatywy grup młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Młodzież w Działaniu - Akcja 1.3. - Młodzież dla Europy - Młodzież w Demokracji

Dotacje na krajowe i międzynarodowe projekty związane z demokracją i aktywnym udziałem młodych ludzi w życiu publicznym. O fundusze z unijnego programu „Młodzież w działaniu” mogą ubiegać się grupy młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Młodzież w działaniu - Akcja 2. - Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski (EVS) umożliwia osobom w wieku od 18 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy.

Młodzież w działaniu - Akcja 3.1. - Młodzież w Świecie - Szkolenia i tworzenie sieci

Dotacje na międzynarodowe szkolenia i projekty współpracy w sieci z Ukrainy, Rosji, Chorwacji, Izraela, Egiptu i pozostałych 18 Sąsiedzkich Krajów Unii Europejskiej.

Młodzież w działaniu - Akcja 3.1. - Młodzież w Świecie - Wymiany Młodzieży

Dotacje na międzynarodowe spotkania grup młodzieży z Ukrainy, Rosji, Chorwacji, Izraela, Egiptu i pozostałych 18 Sąsiedzkich Krajów Unii Europejskiej.

Młodzież w działaniu - Akcja 4.3. - Szkolenia i współpraca w sieci

Międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpraca w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich – to tylko niektóre działania wspierane przez unijny program „Młodzież w działaniu”.

Młodzież w działaniu - Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę dotyczącą młodzieży

Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria młodzieżowe umożliwiające przeprowadzenie debaty młodzieży i pracowników młodzieżowych z politykami.

Młodzież w działaniu- Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę dotyczącą młodzieży

Program wspiera europejską współpracę w dziedzinie młodzieży poprzez stworzenie zorganizowanego dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami działań na rzecz młodzieży, w szczególności pomiędzy samą młodzieżą, osobami pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych a decydentami politycznymi

Nagrody UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego

Nagroda ma na celu wyrażenie uznania dla inicjatyw i umiejętności osób i/lub organizacji w zakresie zachowywania i podniesienia wartości dziedzictwa kulturowego.

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.

 

Do 3 października 2012 r.

Kultura (2007-2013): Część 1 - Wspieranie projektów w zakresie kultury

Celem programu jest wsparcie procesu tworzenia się obywatelstwa europejskiego oraz wzmocnienie przestrzeni kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym poprzez rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury.

 

Do  12 października 2012 r.

Uczenie się przez całe życie - Współpraca polityczna i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie (Działanie kluczowe 1)

Program jest uzupełnieniem programu "Uczenie sięprzez całe życie", ma zapewnić odpowiednią ilość porównywalnych danych, danych statystycznych i analiz, monitorowanie postępu w realizacji celów, a także określanie obszarów wymagających szczególnej uwagi.

Wizyty studyjne dla specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Program zachęca do współpracy, dyskusji i wymiany poglądów przez osoby odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej

 

Do  20 października 2012 r.

Gaude Polonia

Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

Praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych

Pięciomiesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych - zarówno dla absolwentów studiów wyższych, jak i bez wyższego wykształcenia.

RITA Program Przemiany w Regionie

Program dofinansowuje projekty służące dzieleniu się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji ustrojowej oraz budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami byłego bloku wschodniego.

 

Do  31 października 2012 r.

GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech

Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.

Grenzgänger - stypendium Fundacji Roberta Boscha

Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka

Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

START program stypendiów krajowych dla młodych naukowców

Stypendia dla naukowców do 30 lat, którzy są pracownikami lub doktorantami w instytucjach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.

Staże w Banku Światowym

Są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Staże w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - Projekty i znaki handlowe

Pięciomiesięczne płatne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Stypendia muzyczne Jütting

Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal przyznaje jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich i niemieckich studentów akademii muzycznych.

 

Do 1 listopada 2012 r.

Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert

Kilkuletnie stypendia na studia w Niemczech dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych.

 

Do 30 listopada 2012 r.

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.

 

Do 8 grudnia 2012 r.

GLEN Program Wolontariatu w Afryce

Program 3-miesięcznych projektów wolontariackich w krajach rozwijających się.

 

Do 30 stycznia 2013 r.

Praktyki w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Kilkumiesięczne płatne praktyki dla absolwentów studiów wyższych w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

 

Do 31 stycznia 2013 r.

Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)

Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.

 

Do 1 marca 2013 r.

Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE

Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną.

 

Więcej informacji: Sieć informacji europejskiej dla młodzieży Eurodesk: http://eurodesk.pl,  http://www.eurodesk.pl/nb_programs/find=date

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.