Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Programy, stypendia i staże 2011-2013

Do 1 marca 2012 r.

Nagroda, finansowanie podróży dla Młodego Europejczyka Roku i grant InteRrail
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.

Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE
Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną.

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda
Stypendia dla obywateli z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji oraz Ukrainy na badania w Polsce.

Równe Szanse – Lokalne Programy Stypendialne
Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe do składania listów intencyjnych.

Stypendia Fundacji Heinricha Bölla na studiowanie w Niemczech
Roczne stypendia na naukę w niemieckich uczelniach wyższych dla zaangażowanych społecznie lub politycznie studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którym bliskie są takie wartości jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, demokracja, prawa człowieka czy sprawiedliwość.

Stypendia semestralne Towarzystwa Copernicus e.V. dla studentów
Stypendia semestralne Towarzystwa Copernicus e.V. na studia i praktykę zawodową w Berlinie, Hamburgu i Monachium.

Uczenie się przez całe życie - Języki (Działanie kluczowe 2)
Międzysektorowy program "Języki" jest uzupełnieniem głównych komponentów programu "Uczenie sie przez całe życie" - Erasmusa, Comeniusa, Grundtviga i Leonarda da Vinci. Wspiera promocję nauki języków i różnorodność językową w krajach członkowskich UE.

Uczenie się przez całe życie - Tworzenie innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia
Międzysektorowe Działanie kluczowe 3 wspiera działania dotyczące potrzeb oświatowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej związanych dziedzinami objętymi podprogramami programu "Uczenie się przez całe życie".

Uczenie się przez całe życie - Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów (Działanie kluczowe 4)
Celem tego działania jest pomoc w tworzeniu ram do skutecznego wykorzystywania wyników programu "Uczenie się przez całe życie" na szczeblu sektorowym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Uczenie się przez całe życie - Współpraca polityczna i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie (Działanie kluczowe 1)
Program jest uzupełnieniem programu "Uczenie się przez całe życie", ma zapewnić odpowiednią ilość porównywalnych danych, danych statystycznych i analiz, monitorowanie postępu w realizacji celów, a także określanie obszarów wymagających szczególnej uwagi.

 

Do 6 marca 2012 r.

Ludzie (7.PR) - Działania Marie Curie
Program "Ludzie" w ramach 7. Programu Ramowego wspiera mobilność i rozwijanie kariery naukowców (Działania Marie Curie).

 

Do 9 marca 2012 r.

Uczenie się przez całe życie – Erasmus - Staże dla studentów
Stypendia na wyjazdy na zagraniczne praktyki dla studentów.

Uczenie się przez całe życie – Erasmus - Wyjazdy kadry akademickiej
Stypendia na wyjazdy na zagraniczne uczelnie dla kadry akademickiej i pracowników szkół wyższych.

Uczenie się przez całe życie – Erasmus - Wyjazdy studentów
Stypendia dla studentów szkół wyższych na studia częściowe (okres od 3 do 12 miesięcy) na uczelniach zagranicznych.

Zdrowie Publiczne (2008-2013)
Program finansuje działania zmierzające do poprawy i ochrony zdrowia oraz rozpowszechniania wiedzy i informacji dotyczących zdrowia

 

Do 10 marca 2012 r.

Stypendia na studia we Francji
Stypendia na studia uzupełniające we Francji

 

Do 12 marca 2012 r.

Program stypendialny YouthActionNetGlobal
Stypendia dla młodych, wyróżniających się liderów, którzy poprzez swoje projekty inicjują zmiany społeczne i budują więzi młodzieży ze społecznością lokalną lub kierują działaniami grupy młodych ludzi na rzecz ochrony i promocji praw dzieci.

 

Do 14 marca 2012 r.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
Pogram grantowy Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspiera najlepszych europejskich naukowców, inżynierów i badaczy, którzy prowadzą pionierskie badania naukowe łączące różne dziedziny nauki

 

Do 15 marca 2012 r.

Demokracja w Działaniu
Dotacje na działania mające na celu zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Konkurs "Global Junior Challenge”
Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych.

Program Pomost
Granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo.

 

Do 21 marca 2012 r.

Edukacja globalna 2012
Celem zadania jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, które będą nawiązywały do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie.

 

Do 22 marca 2012 r.

Programy szkoleniowe UE - Japonia
Szkolenia, które podnoszą umiejętności pracowników firm europejskich; mogą mieć formę prowadzenia badań oraz wymiany doświadczeń w prowadzeniu biznesu

 

Do 25 marca 2012 r.

Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych
Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni technicznych, w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią.

 

Do 29 marca 2012 r.

Bezpieczniejszy Internet
Program promuje bezpieczne korzystanie z internetu i innych technologii komunikacyjnych, edukuje użytkowników, przede wszystkim dzieci, rodziców i opiekunów, zwalcza nielegalne treści i szkodliwe zachowania w internecie, takie jak poniżanie i zastraszanie

Daphne III
Cel programu to ochrona dzieci, młodzieży i kobiet przed przemocą oraz osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, dobrobytu i spójności społecznej.

 

Do 30 marca 2012 r.

Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek
Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego.

ICI ECP - Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między UE a Australią, Japonią, Nową Zelandią i Republiką Korei
ICI ECP ma na celu lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Korei oraz poprawę zasobów ludzkich w tych państwach.

Media 2007 - Ponadnarodowa dystrybucja filmów europejskich (Schemat „Selektywny”)
Dofinansowanie szerszej ponadnarodowej dystrybucji najnowszych niekrajowych filmów europejskich.

Nagroda za najlepszy program profilaktyczny
Nagrody pieniężne w wysokości 5000 euro dla trzech najlepszych europejskich projektów profilaktycznych - zapobiegających narkomanii i aktywizujących młodzież - zrealizowanych przez młodzież poniżej 25 roku życia.

Otwarta Szkoła
Celem konkursu jest promowanie szkoły kształtującej w uczniach otwartą i prospołeczną postawę oraz wspierającej aktywność obywatelską. Ma służyć również promowaniu współpracy pomiędzy szkołami a organizacjami pozarządowymi.

Polsko-rosyjska wymiana młodzieży
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Uczenie się przez całe życie - Grundtvig - Asystentury
Celem akcji jest umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia europejskiego wymiaru edukacji dorosłych.

Uczenie się przez całe życie - Grundtvig - Wolontariat Seniorów
Wyjazdy na wolontariat do krajów europejskich dla osób powyżej 50. roku życia.

Wizyty studyjne dla specjalistów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
Program zachęca do współpracy, dyskusji i wymiany poglądów przez osoby odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej

 

Do 31 marca 2012 r.

Dziedzictwo kulturowe - MKiDN
Dotacje na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Edukacja kulturalna i diagnoza kultury- MKiDN
Dotacje na projekty edukacyjne przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.

Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury - Fundusz Roberta Cimetty
Granty dla artystów, menadżerów kultury, liderów opinii etc przeznaczone na dofinansowanie ich podróży po Europie STEP beyond i Fundusz Roberta Cimetty to dwa programy Europejskiej Fundacji Kultury wspierające mobilność artystów podróżujących po Europie i osób zajmujących się kulturą oraz zachęcające do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.

Infrastruktura kultury - MKiDN
Dotacje na projekty z zakresu infrastruktury kultury przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolekcje - MKiDN
Celem Programu jest rozwój oraz tworzenie narodowych i regionalnych kolekcji sztuki współczesnej.

Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)
Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.

Praktyki w Komitecie Regionów
Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 rok
Celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury.

Promocja literatury i czytelnictwa - MKiDN
Celem Programu jest rozwój i promocja literatury, czytelnictwa oraz wspieranie wydawania i popularyzacji wartościowych czasopism kulturalnych.

Staże w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - Projekty i znaki handlowe
Pięciomiesięczne płatne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Wydarzenia artystyczne - MKiDN
Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze artystycznej.

 

Do 1 kwietnia 2012 r.

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe
Rada Europy wspiera finansowo międzynarodowe działania młodzieżowe podejmowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży
Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej
Kilkumiesięczne praktyki - płatne i niepłatne – w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.

 

Do 13 kwietnia 2012 r.

Media 2007 - Projekty interaktywne online i offline
Program wspiera rozwój projektów interaktywnych online i offline przeznaczonych na rynek europejski i międzynarodowy.

Media 2007 - Rozwój projektów produkcji
Wsparcie rozwoju projektów produkcji przeznaczonych na rynek europejski i międzynarodowy (kategorie: film fabularny, film dokumentalny, film animowany).

 

Do 15 kwietnia 2012 r.

Praktyki w Centrum Północ-Południe Rady Europy
Trwające od trzech do sześciu miesięcy praktyki dla absolwentów i studentów, którzy ukończyli co najmniej trzy lata studiów.

Program stypendialny Bogliasco
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna

 

Do 16 kwietnia 2012 r.

Media 2007 - Kształcenie
Program szkoleniowy dla specjalistów europejskiego sektora audiowizualnego. Poprzez promocję kształcenia przez całe życie i wykorzystane nowych technologii pomaga dostosować się do wymiaru europejskiego i międzynarodowego rynku sektora audiowizualnego.

 

Do 17 kwietnia 2012 r.

Profilaktyka narkotykowa i informacja o narkotykach
Program wspiera projekty przyczyniające się do zmniejszenia szkodliwości społecznej i szkód zdrowotnych związanych z narkotykami.

 

Do 18 kwietnia 2012 r.

Konkurs o stypendium i indeks im. bp. Jana Chrapka
Do wygrania indeksy na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

 

Do 24 kwietnia 2012 r.

AEGEE Summer University
Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią.

 

Do 30 kwietnia 2012 r.

Erasmus Mundus (2009-2013)
Erasmus Mundus to program wspierający mobilność i współpracę w sferze szkolnictwa wyższego pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami nienależącymi do UE.

Grenzgänger – stypendium Fundacji Roberta Boscha
Dofinansowanie dla osób mówiących biegle po niemiecku na badania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Media 2007 – Festiwale audiowizualne
Dofinansowanie na działania ułatwiające i stymulujące promocję i obieg europejskich utworów audiowizualnych i kinematograficznych podczas pokazów handlowych, targów, festiwali w Europie i na świecie.

Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.

Praktyki w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Kilkumiesięczne płatne praktyki dla absolwentów studiów wyższych w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Praktyki w Radzie Europy
Trzymiesięczne (płatne i niepłatne) praktyki w Radzie Europy.

Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości
Płatne praktyki w ogólnych działach Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyki niepłatne – w gabinetach Członków Trybunału.

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka
Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Uczenie się przez całe życie - Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej
Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej ma na celu podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich.

Uczenie się przez całe życie - Grundtvig - Kursy, wizyty i wymiany kadry nauczycielskiej osób dorosłych
Program dofinansowuje szkolenia, kursy i wymiany kadry nauczycielskiej zaangażowanej w edukację osób dorosłych.

 

Do 1 maja 2012 r.

DAAD Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach

Młodzież w Działaniu - Akcja 1.1. - Młodzież dla Europy - Wymiany Młodzieży
Dotacje na międzynarodowe spotkania grup młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Młodzież w Działaniu - Akcja 1.2. - Młodzież dla Europy - Inicjatywy Młodzieżowe
Dotacje na międzynarodowe i krajowe inicjatywy grup młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Młodzież w Działaniu - Akcja 1.3. - Młodzież dla Europy - Młodzież w Demokracji
Dotacje na krajowe i międzynarodowe projekty związane z demokracją i aktywnym udziałem młodych ludzi w życiu publicznym. O fundusze z unijnego programu „Młodzież w działaniu” mogą ubiegać się grupy młodzieży z krajów Unii Europejskiej, Turcji, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Młodzież w działaniu - Akcja 2. - Wolontariat Europejski
Wolontariat Europejski (EVS) umożliwia osobom w wieku od 18 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy.

Młodzież w działaniu - Akcja 3.1. - Młodzież w Świecie - Szkolenia i tworzenie sieci
Dotacje na międzynarodowe szkolenia i projekty współpracy w sieci z Ukrainy, Rosji, Chorwacji, Izraela, Egiptu i pozostałych 18 Sąsiedzkich Krajów Unii Europejskiej.

Młodzież w działaniu - Akcja 3.1. - Młodzież w Świecie - Wymiany Młodzieży
Dotacje na międzynarodowe spotkania grup młodzieży z Ukrainy, Rosji, Chorwacji, Izraela, Egiptu i pozostałych 18 Sąsiedzkich Krajów Unii Europejskiej.

Młodzież w działaniu - Akcja 4.3. - Szkolenia i współpraca w sieci
Międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpraca w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich – to tylko niektóre działania wspierane przez unijny program „Młodzież w działaniu”.

Młodzież w działaniu - Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę dotyczącą młodzieży
Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria młodzieżowe umożliwiające przeprowadzenie debaty młodzieży i pracowników młodzieżowych z politykami.

Młodzież w działaniu- Akcja 5.1 - Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę dotyczącą młodzieży
Program wspiera europejską współpracę w dziedzinie młodzieży poprzez stworzenie zorganizowanego dialogu pomiędzy różnymi uczestnikami działań na rzecz młodzieży, w szczególności pomiędzy samą młodzieżą, osobami pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych a decydentami politycznymi

Młodzieżowa stolica Europy 2015
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2014 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę organizuje młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturowym, socjologicznym, politycznym i ekonomicznym.

 

Do 2 maja 2012 r.

Granty na projekty kulturowe
Program promuje współpracę kulturalną w Europie wspierając projekty zachęcające do dialogu międzykulturowego, stymulujące działalność artystyczną i kulturalną czy wzmacniające sektor kultury.

 

Do 4 maja 2012 r.

Kultura (2007-2013): Część 1 - Wspieranie projektów w zakresie kultury
Celem programu jest wsparcie procesu tworzenia się obywatelstwa europejskiego oraz rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury.

 

Do 15 maja 2012 r.

eContentplus
Program mający na celu zwiększenie dostępności, przydatności i wykorzystania treści cyfrowych w Europie, ułatwienie powstawania i rozpowszechniania informacji będących w interesie publicznym na poziomie Wspólnoty.

Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim
Płatne i niepłatne praktyki w Parlamencie Europejskim; ich celem jest uzupełnienie kształcenia zawodowego młodych obywateli i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

Praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych
Pięciomiesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim dla osób niepełnosprawnych - zarówno dla absolwentów studiów wyższych, jak i bez wyższego wykształcenia.

Staże dla tłumaczy w Parlamencie Europejskim
Płatne i niepłatne staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych w Parlamencie Europejskim organizowane z myślą o kształceniu zawodowym młodych obywateli oraz popularyzacji wiedzy na temat funkcjonowania tej instytucji.

 

Do 31 maja 2012 r.

Program Euro-Med Młodzież
Program Euro-Med promuje mobilność i wzajemne zrozumienie młodych ludzi z UE i 9 państw śródziemnomorskich. Wspiera wymiany młodzieży, wolontariat, seminaria, wizyty, szkolenia i inne działania prowadzone w ramach edukacji nieformalnej i kształcenia międzykulturowego.

Program szkoleniowy dla menadżerów w Japonii (ETP)
Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z UE w Japonii. Obejmuje szkolenie z japońskiej kultury biznesu, języka i sposobu prowadzenia interesów.

Program szkoleniowy dla menadżerów w Korei (ETP)
Dwunastomiesięczny program szkoleniowy dla młodych menadżerów z Unii Europejskiej, którzy chcą poznać tajniki rynku koreańskiego. Program obejmuje szkolenia z zakresu biznesu, kultury i języka

Staże w Delegacji Unii Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku
Kilkumiesięczne nieodpłatne staże (trzy na rok) w Delegacji Komisji Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Wspieranie sportu młodzieżowego, sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych
Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego

 

Do 1 czerwca 2012 r.

Europa dla obywateli: Akcja 1.1 Partnerstwo miast
Program wspiera wymiany mieszkańców miast z Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń, opinii, nauki historii i budowy wspólnej przyszłości.

Europa dla obywateli: Akcja 1.2: Projekty i obywatelskie i środki wsparcia
Wsparcie dla działań angażujących obywateli UE - spotkań, wymian, debat - integrujących lokalne społeczności i mieszkańców różnych państw, umożliwiających wymianę doświadczeń, poglądów i wartości, wyciągania wniosków z doświadczeń i budowania wspólnej przyszłości.

Europa dla obywateli: Akcja 2: "Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie"
Wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i z demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.

Praktyki w Europejskiej Agencji Leków
Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów wyższych poznanie pracy Agencji, zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej a także pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu działania jednego z działów Agencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności.

 

Do 11 czerwca 2012 r.

Media 2007 – Telewizyjna dystrybucja europejskich utworów audiowizualnych
Wsparcie rozwoju projektów produkcji przeznaczonych na rynek europejski i międzynarodowy.

 

Do 30 czerwca 2012 r.

Międzynarodowy konkurs na esej dla młodzieży
Goi Peace Foundation zaprasza młodych ludzi z całego świata do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie na esej. Temat konkursu w roku 2011 brzmi: "Historia mojej inspiracji".

Praktyki w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Płatne praktyki (do pięciu miesięcy) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.

 

Do 1 lipca 2012 r.

EUROPRIX Multimedia Award
Europejski konkurs dla młodych profesjonalistów i studentów zajmujących się tworzeniem innowacyjnych projektów w dziedzinie e-zawartości i designu – bez względu na wybrane medium.

 

Do 16 lipca 2012 r.

Stypendia Doktoranckie w Nowej Zelandii
Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii

 

Do 31 sierpnia 2012 r.

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki administracyjne
Pięciomiesięczne staże dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki dla tłumaczy
Kilkumiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń.

 

Do 18 września 2012 r.

Kultura (2007-2013): Cz. 2. Wspieranie podmiotów działających w dziedzinie kultury na szczeblu europejskim
Druga część programu "Kultura" wspiera organizacje kulturalne prowadzące działania na poziomie i o wymiarze europejskim, które mogą otrzymać dotację operacyjną na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem programu pracy.

 

Do 1 października 2012 r.

Kultura (2007-2013) Część 3: Wspieranie analizy oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji w dziedzinie współpracy kulturalnej
Ta cześć programu wspiera analizę oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji, jak również działania zmierzające do maksymalizacji wpływu projektów w dziedzinie współpracy kulturalnej

Międzynarodowe stypendia na studia magisterskie/doktoranckie w Australii
Stypendia dla studentów z całego świata pokrywające koszty nauki na studiach II i III stopnia na australijskich uczelniach wyższych.

 

Do 15 października 2012 r.

Gaude Polonia
Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

 

Do 31 października 2012 r.

Staże w Banku Światowym
Staże są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

 

Do 1 listopada 2012 r.

Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert
Kilkuletnie stypendia na studia w Niemczech dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych.

 

Do 30 listopada 2012 r.

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.

 

Do 8 grudnia 2012 r.

GLEN Program Wolontariatu w Afryce
Program 3-miesięcznych projektów wolontariackich w krajach rozwijających się.

 

Do 31 stycznia 2013 r.

Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)
Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.

 

Do 30 czerwca 2013 r.

Nagroda Maksa van der Stoela
Nagroda w wysokości 50 tys. euro ustanowiona przez państwo holenderskie dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji z krajów OBWE, które znacząco przyczyniły się do poprawy mniejszości narodowych w ich kraju.

 

 

Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs?find=date 

 

Źródła:Unijny serwis MSZ:  www.polskawue.gov.pl

         Serwis „Komisja Europejska w Polsce” http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm

Sieć informacji europejskiej dla młodzieży Eurodesk http://eurodesk.pl

Raporty z działalności Biura Regionalnego w Brukseli w grudniu i styczniu 2011 r.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.