Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Programy, stypendia i staże 2011 (2)

Dom z wyższą kulturą

II edycja ogólnopolskiej akcji skierowanej do placówek kulturalnych, której celem jest dofinansowanie najciekawszych projektów aktywizujących lokalną społeczność.

Termin składania wniosków: 07-03-2011

 

Równe Szanse - Kolorowa Akademia  

Program Kolorowej Akademii wspiera finansowo działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych

Termin składania wniosków: 07-03-2011

 

Obywatel i Prawo

Celem programu jest poszerzanie i ułatwianie obywatelom dostępu do pomocy prawnej

Termin składania wniosków: 10-03-2011

 

Stypendia zagraniczne z dziedzin artystycznych  

Stypendia przeznaczone są na kilkumiesięczne doskonalenie uzupełniające / podyplomowe lub staże naukowo-badawcze realizowane za granicą.

Termin składania wniosków: 11-03-2011

 

EMYAN - festiwal sztuki online

Ten Festiwal Sztuki Online ma zachęcić młodych artystów do wykorzystywania narzędzi internetowych w sztuce. Tegoroczna edycja festiwalu nie ma konkretnego tematu, festiwal będzie oparty na koncepcie "fluxus" - artystycznym ruchu powstałym w latach 60-tych w Nowym Jorku Sztuczka - to temat drugiej edycji Festiwalu Sztuki Online, który ma zachęcić młodych artystów do wykorzystywania narzędzi internetowych w sztuce.

Termin składania wniosków: 15-03-2011

 

Międzynarodowy konkurs Banku Światowego

Bank Światowy zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w Międzynarodowym konkursie na esej i film wideo. Temat konkursu: "Migracja młodzieży."

Termin składania wniosków: 17-03-2011

 

Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych

Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni technicznych w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią.

Termin składania wniosków: 20-03-2011

 

Szkolenia dla europejskich pracowników młodzieżowych

Szkolenia dla pracowników młodzieżowych organizowane przez Komisję Europejskiej i Radę Europy w ramach Programu Partnerstwo.

Termin składania wniosków: 20-03-2011

 

Dziedzictwo kulturowe - MKiDN

Dotacje na projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Edukacja kulturalna - MKiDN

Dotacje na projekty edukacyjne przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Infrastruktura kultury - MKiDN

Dotacje na projekty z zakresu infrastruktury kultury przyznaje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego

Nagroda przyznawana jest dziennikarzom zajmującym się najważniejszymi kwestiami europejskimi, promującym politykę i instytucje Unii Europejskiej.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Praktyki w Komitecie Regionów

Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Program Rozwoju Bibliotek

Program skierowany jest do bibliotek publicznych z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Program współpracy między UE a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia

i młodzieży

Program współpracy między Unia Europejską a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2011 rok  

Celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania środków europejskich na rzecz rozwoju kultury.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Rozwój szkolnictwa artystycznego

Możliwe jest dofinansowanie konkursów, warsztatów, festiwali, plenerów, spektakli i innego rodzaju imprez artystycznych.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Stypendia na studia we Francji 

Stypendia na studia uzupełniające we Francji.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Wydarzenia artystyczne - MKiDN

Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze artystycznej.

Termin składania wniosków: 31-03-2011

 

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Rada Europy wspiera finansowo międzynarodowe działania młodzieżowe podejmowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

Termin składania wniosków: 01-04-2011

 

INTERREG IVC - Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Program INTERREG IVC wspiera współpracę regionów w Europie. Umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ma dwa priorytety: 1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy; 2) środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku.

Termin składania wniosków: 01-04-2011

 

Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży 

Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne.

Termin składania wniosków: 01-04-2011

 

Młodzież w działaniu

·         4.3 Szkolenie i łączenie w sieci osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych,

·         Akcja 1: Młodzież dla Europy,

·         Akcja 2: Wolontariat Europejski,

·         Akcja 3.1.: Współpraca z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską,

·         Akcja 5.1.: Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę dotyczącą młodzieży.

Termin składania wniosków: 01-04-2011

 

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.

Termin składania wniosków: 01-04-2011

 

Grasz o staż 

Ogólnopolski konkurs dla studentów i absolwentów, w którym można wygrać płatne praktyki oraz udział w szkoleniach, kursach językowych i studiach podyplomowych.

Termin składania wniosków: 04-04-2011

 

ATLANTIS - współpraca UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego 

ATLANTIS ma wzmocnić i zwiększyć zakres współpracy pomiędzy UE-USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkoleń zawodowych. Program ma promować wzajemne zrozumienie narodów UE i USA oraz przyczynić się do wzrostu jakości zasobów ludzkich.

Termin składania wniosków: 07-04-2011

 

Program stypendialny Bogliasco

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna.

Termin składania wniosków: 15-04-2011

 

Staże w Delegacji Unii Europejskiej przy ONZ w Nowym Jorku

Kilkumiesięczne nieodpłatne staże (trzy na rok) w Delegacji Komisji Europejskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Termin składania wniosków: 15-04-2011

 

Erasmus Mundus (2009-2013) 

Erasmus Mundus to program wspierający mobilność i współpracę w sferze szkolnictwa wyższego pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami nie należącymi do UE.

Termin składania wniosków: 29-04-2011


Praktyki w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.

Termin składania wniosków: 30-04-2011

 

Praktyki w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Kilkumiesięczne płatne praktyki dla absolwentów studiów wyższych w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Termin składania wniosków: 30-04-2011

 

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka 

Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

Termin składania wniosków: 30-04-2011

 

DAAD Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach.

Termin składania wniosków: 30-04-2011

 

Praktyki w Radzie Unii Europejskiej

Kilkumiesięczne praktyki - płatne i niepłatne - w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Termin składania wniosków: 01-05-2011

 

Praktyki w Trybunale Sprawiedliwości

Płatne praktyki w ogólnych działach Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyki niepłatne – w gabinetach Członków Trybunału.

Termin składania wniosków: 01-05-2011

 

Kultura (2007-2013): Część 1 - Wspieranie projektów w zakresie kultury 

Celem programu jest wsparcie procesu tworzenia się obywatelstwa europejskiego oraz wzmocnienie przestrzeni kulturowej opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym poprzez rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury.

Termin składania wniosków: 03-05-2011

 

Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim

Płatne i niepłatne praktyki w Parlamencie Europejskim; ich celem jest uzupełnienie kształcenia zawodowego młodych obywateli i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.

Termin składania wniosków: 15-05-2011

 

Wspieranie sportu młodzieżowego w roku 2011 

Konkurs wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania sportu młodzieżowego.

Termin składania wniosków: 15-05-2011

 

Europa dla obywateli: Akcja 1.1 Partnerstwo miast  

Program wspiera wymiany mieszkańców miast z Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń, opinii, nauki historii i budowy wspólnej przyszłości.

Termin składania wniosków: 01-06-2011

 

Europa dla obywateli: Akcja 1.2: Projekty i obywatelskie i środki wsparcia

Wsparcie dla działań angażujących obywateli UE - spotkań, wymian, debat - integrujących lokalne społeczności i mieszkańców różnych państw, umożliwiających wymianę doświadczeń, poglądów i wartości, wyciągania wniosków z doświadczeń i budowania wspólnej przyszłości.

Termin składania wniosków: 01-06-2011

 

Praktyki w Europejskiej Agencji Leków 

Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów wyższych poznanie pracy Agencji, zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej a także pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu działania jednego z działów Agencji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności.

Termin składania wniosków: 15-06-2011

 

Global Junior Challenge Award 

Międzynarodowy konkurs nagradza innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjne w edukacji, szkoleniu, rozwijaniu poczucia solidarności i międzynarodowej współpracy młodych ludzi.

Termin składania wniosków: 30-06-2011

 

Wspólne stypendia UNESCO-L'OREAL dla młodych kobiet - naukowców specjalizujących się w naukach przyrodniczych

Stypendia dla młodych kobiet - naukowców z tytułem doktora lub doktora habilitowanego na przeprowadzenie badań w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Termin składania wniosków: 30-06-2011

 

EUROPRIX Multimedia Award 

Europejski konkurs dla młodych profesjonalistów i studentów zajmujących się tworzeniem innowacyjnych projektów w dziedzinie e-zawartości i designu - bez względu na wybrane medium.

Termin składania wniosków: 01-07-2011

 

Stypendia Doktoranckie w Nowej Zelandii  

Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii

Termin składania wniosków: 15-07-2011

 

Demokracja w Działaniu 

Dotacje na działania mające na celu zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym oraz upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji.

Termin składania wniosków: 31-08-2011

 

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki administracyjne

Pięciomiesięczne staże dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Termin składania wniosków: 01-09-2011

 

Praktyki w Komisji Europejskiej - Praktyki dla tłumaczy

Kilkumiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich pragnących zdobyć doświadczenie w zakresie tłumaczeń.

Termin składania wniosków: 01-09-2011

 

Praktyki w Radzie Europy 

Trzymiesięczne (platne i niepłatne) praktyki w Radzie Europy.

Termin składania wniosków: 15-09-2011

 

Staże w Banku Światowym

Są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Termin składania wniosków: 15-10-2011

 

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.

Termin składania wniosków: 30-11-2011

 


Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/nb_programs?find=date

Źródła:  Unijny serwis MSZ:  www.polskawue.gov.pl

           Serwis Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm 

           Serwis BR Województwa Lubuskiego w Brukseli http://www.bruksela.lubuskie.pl/news,155

Sieć informacji europejskiej dla młodzieży Eurodesk http://eurodesk.pl

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej www.daad.pl

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej http://eur-lex.europa.eu

Raport z działalności Biura Regionalnego w Brukseli w styczniu 2011 r.

 

( Na podstawie biuletynu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie )

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.