Czwartek, 24 czerwca 2021, Jana, Danuty, Janiny
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Kolejne zmiany w harmonogramie konkursów

rpo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007- 2013

informuje, że:


w dniu 10 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałami Nr 11/58/09/III oraz Nr 11/59/09/III zmienił odpowiednio
harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 oraz wieloletni harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

W związku z brakiem zatwierdzonych Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych w obszarach interwencji poszczególnych Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przesunięto daty ogłaszania konkursów na następujące terminy:

1) w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorczość:
- w Poddziałaniu 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych, Działaniu 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z dnia 20.02.2009 na dzień 20.03.2009 roku;
- w Poddziałaniu 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi, a przedsiębiorstwami, Działaniu 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z dnia 27.02.2009 na dzień 20.03.2009 roku;
- w Poddziałaniu 1.1.11 Regionalny System Wspierania Innowacji, Działaniu 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z dnia 27.02.2009 na dzień 17.04.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

2) w ramach Osi priorytetowej II Turystyka:
- w Poddziałaniu 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa, Działaniu 2.1 Wzrost potencjału turystycznego z dnia 16.02.2009 na dzień 30.03.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

3) w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast:
- w Poddziałaniu 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty, Działaniu 4.1 Humanizacja blokowisk z dnia 10.04.2009 na dzień 11.05.2009 roku;
- w Działaniu 4.2 Rewitalizacja miast z dnia 16.02.2009 na dzień 16.03.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

4) w ramach Osi priorytetowej VI Środowisko Przyrodnicze:
- w Poddziałaniu 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Działaniu 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami przenosi z dnia 24.04.2009 na dzień 04.05.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

5) w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego:
- w Działaniu 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z dnia 16.02.2009 na dzień 30.03.2009 roku;
- w Poddziałaniu 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki, Działaniu 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych z dnia 16.03.2009 na dzień 30.03.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

Dodatkowo, w związku z koniecznością przyśpieszenia wydatkowania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, wprowadzono następujące zmiany:

1) w ramach Osi priorytetowej I Przedsiębiorczość:
- w Poddziałaniu 1.1.10 Przygotowywanie sfer przedsiębiorczości, Działaniu 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przenosi się termin ogłoszenia konkursu z dnia 05.10.2009 na dzień 02.03.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

2) w ramach Osi priorytetowej II Turystyka:
- w Działaniu 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej przenosi się termin ogłoszenia konkursu z dnia 15.05.2009 na dzień 20.04.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.
- w Działaniu 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej przenosi się termin ogłoszenia konkursu z II półrocza 2012 na dzień 30.10.2009 roku, przeznaczając całą dostępną alokację na dane Działanie do wykorzystania w konkursach w roku 2009.

3) w ramach Osi priorytetowej III Infrastruktura społeczna:
- w Działaniu 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu w II półroczu 2010 roku, przeznaczając całą dostępną alokację na dane Działanie do wykorzystania w konkursie w roku 2009, uaktualniając jednocześnie Ramowy wieloletni harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 16/114/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

4) w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna:
- w Poddziałaniu 5.1.5 Śródlądowe drogi wodne, Działaniu 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny rezygnuje się z przeprowadzenia konkursu w II półroczu 2011 roku, przeznaczając całą dostępną alokację na dane Poddziałanie do wykorzystania w konkursie w roku 2009, uaktualniając jednocześnie Ramowy wieloletni harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 16/114/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.
- w Poddziałaniu 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny, Działaniu 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny wprowadza się nowy konkurs - Zakup sprzętu, którego termin ogłoszenia planuje się na dzień 20.03.2009 roku;
- w Poddziałaniu 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny, Działaniu 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny wprowadza się nowy konkurs, którego termin ogłoszenia planuje się na dzień 26.06.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.
- w Poddziałaniu 5.1.1 Infrastruktura kolejowa, Działaniu 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny przenosi się termin ogłoszenia konkursu z I półrocza 2011 na I półrocze 2010 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy wieloletni harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 16/114/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 marca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

5) w ramach Osi priorytetowej VI Środowisko Przyrodnicze:
- w Poddziałaniu 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działaniu 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska przenosi się termin ogłoszenia konkursu z dnia 03.04.2009 na dzień 23.03.2009 roku;
- w Poddziałaniu 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Działaniu 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska przenosi się termin ogłoszenia konkursu z dnia 03.04.2009 na dzień 23.03.2009 roku;
- w Poddziałaniu 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne, Działaniu 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami przenosi się termin ogłoszenia konkursu z dnia 24.04.2009 na dzień 09.03.2009 roku, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

6) w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego:
- w Poddziałaniu 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, Działaniu 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych oraz w Poddziałaniu 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP, Działaniu 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych przenosi się termin ogłoszenia konkursu odpowiednio z dnia 16.03.2009 i 16.02.2009 na dzień 27.02.2009 roku, wyłączając ze wsparcia projekty korzystające z zasad Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo – rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, uaktualniając jednocześnie Ramowy harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2009 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, zatwierdzony Uchwałą Nr 31/300/08/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 czerwca 2008 roku, z późniejszymi zmianami.

Ponadto, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków przewidzianych do realizacji projektów umieszczonych w
Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przesunięto terminy ogłaszania konkursu w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny, Działania 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny z I półrocza 2010 na II półrocze 2011 roku.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.