Czwartek, 21 stycznia 2021, Agnieszki, Jarosławy, Epifaniego
Header 1 Header 2 Header 3 Header 4 Header 5 Header 6 Header 7 Header 8 Header 9 Header 10 Header 11 Header 12 Header 13 Header 14

Inicjatywy Wspólnoty

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) jest wspólnym przedsięwzięciem KE i Grupy EBI służącym ułatwieniu dostępu do kapitału dla mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. JEREMIE stanowi schemat wdrażania środków strukturalnych, wychodzący poza system dotacji i zakładający wsparcie działań wykorzystujących instrumenty inżynierii finansowej, zgodnie z art. 44 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. Wartością dodaną w ramach inicjatywy JEREMIE jest możliwość wykorzystania środków strukturalnych do wzmocnienia rynkowych, odnawialnych instrumentów finansowych służących  wsparciu MŚP, możliwość elastycznego doboru instrumentarium zależnie od potrzeb regionalnych bądź krajowych, uniknięcie stosowania zasady „n+2/n+3”, dostęp do wiedzy i doświadczenia Grupy EBI, jak również możliwość przyciągnięcia dodatkowych środków pochodzących z sektora prywatnego, zasobów Grupy EBI oraz innych międzynarodowych instytucji finansowych. Inicjatywa JEREMIE stanowi ważny element dla poprawy warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w państwach członkowskich UE. Polska jest zainteresowana prowadzeniem działań w powyższym zakresie i nie wyklucza wykorzystania możliwości oferowanych w ramach inicjatywy JEREMIE w obszarach, w których występują największe luki w dostępie do finansowania dla MŚP.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
http://www.eif.org/jeremie/


Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas) jest wspólnym przedsięwzięciem KE, EBI oraz Banku Rozwoju Rady Europy (CEB), mającym na celu wspieranie inwestycji służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich. Inicjatywa JESSICA przewiduje stworzenie specjalnych funduszy rozwoju miejskiego lub funduszy powierniczych, zasilonych środkami strukturalnymi, których zadaniem będzie wspieranie, przy pomocy instrumentów finansowych, projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów rozwoju miejskiego. Inicjatywa JESSICA odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów miejskich, mających znaczenie kluczowe dla pobudzania wzrostu w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej. Polska dostrzega wyzwania związane z rozwojem obszarów miejskich i z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w tym zakresie.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm


Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance In Supporting Projects In European Regions) stanowi wspólne przedsięwzięcie KE, EBI oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), służące zapewnieniu wsparcia technicznego dla nowych państw członkowskich UE w przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu i środowiska. Wsparcie ekspertów JASPERS będzie stanowić istotny element sprzyjający skutecznemu przygotowaniu wybranych projektów inwestycyjnych w Polsce w latach 2007-2013. W pierwszej kolejności wsparcie uzyskają projekty w sektorach, w których Polska ma dotychczas niewielkie doświadczenie, wymagające wykonania szczegółowych analiz (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i kwestii środowiskowych), a także projekty modelowe, aby wypracowane w ich ramach rozwiązania można było zastosować do innych, podobnych projektów. Dla maksymalizowania efektów działania inicjatywy JASPERS, wsparcie to będzie wykorzystane również do przygotowania wytycznych horyzontalnych, które będą miały zastosowanie zarówno dla dużych jak i mniejszych projektów.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jaspers_en.htm

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.